Membalik urutan array

2:58 AM

Kali ini akan dibahas soal pada buku Algoritma dan Pemrograman Abdul Kadir tentang cara membalikkan suatu array.
Disini kita akan membalikkan urutan array 8 9 4 7 6 1 5 3  menjadi 3 5 1 6 7 4 9 8

Berikut source code dari program untuk membalikkan urutan array seperti di atas

/**
 *
 * @author Venn
 */
public class ubahurutan {
    public static void main(String[] args){
        //array awal yang ingin diubah urutannya
        int[] a={8,9,4,7,6,1,5,3};       
        //array untuk menampung hasil urutan
        int[] b=new int[a.length];
        //perulangan untuk mengubah urutan
        for(int i=0;i<a.length;i++){
            //membuat variabel bantu untuk menampung           
            int temp;           
            //temp menampung nilai terakhir dari array a
            temp=a[a.length-i-1];
            //mengassign nilai temp ke array b dengan index i
            b[i]=temp;
        }
        //print array a
        System.out.println("array awal");
        for(int i=0;i<a.length;i++){                                  
            System.out.print(a[i]+" ");
        }
        //print array b
        System.out.println("\narray akhir");
        for(int i=0;i<b.length;i++){                                  
            System.out.print(b[i]+" ");
        }
    }
}

Enhanced by Zemanta

You Might Also Like

0 comments